©2014-2019, ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN YÊN LẬP
Địa chỉ: Thị trấn Yên Lập - huyện Yên Lập - tỉnh Phú Thọ.
Điện thoại: (0210)3.870.134 - Fax: (0210)3.622.327